อบรมโครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อเร่งการเข้าถึงอนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงเท่าเทียม จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อเร่งการเข้าถึงอนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงเท่าเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่อาย โดยมี นายภาณุพงษ์  แก้วอินทร์ ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์ กันธิยะ และสิบเอกปราเมษฐ์ เขื่อนแปง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาต่อยอดให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันต้นหมื้อ