อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน โดยมีการบรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายสุรินทร์ ศิริวิชัย 2. แนวทางการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายจารุณี สุทธิสวรรค์ และ 3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดย นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์