รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ขอแสดงความยินดีกับนายอจลวิชญ์ แสงสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขากีฬาและนันทนาการ
ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566