รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เปิดรับสมัครนักเรียนนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งนักเรียนใหม่ จะต้องเตรียมหลักฐานการสมัครเรียนดังต่อไปนี้มาด้วยได้แก่
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด) 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
5. เอกสารจบระดับชั้น อนุบาล 3 , ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใบรับรอง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ออกให้ 2 ฉบับ
สำเนาทุกฉบับให้เซนต์สำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย
สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ โทร 053-377343 ในวันและเวลาราชการ (08.00น. – 16.00น.)