ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 

นางสาวทัศนีย์ สิทธิ

ตำแหน่ง ครู

นางกรรณิภา กิติทรัพย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวศิรินภาภรณ์ สุกแก้ว

ตำแหน่ง ครู