ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง แจ้งข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยมีนายเทวิน ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ และคณะครูช่วงชั้นปฐมวัย ให้การต้อนรับผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้