บุคลากรทางการศึกษาอื่น

สิบเอกปราเมษฐ์  เขื่อนแปง

เจ้าหน้าที่ USONET

นางสาวชมพูนุช มุลิลา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสิริวรัญญา สีติ

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

นางชุติมันต์ ใจตา

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

นางนงคราญ ปันคำ

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

นางสาวมณฑิรา ขันตัน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุมา ทวีพันธ์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสายัณห์ สุวรรณวงศ์

ตำแหน่ง นักการภารโรง