กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางสาวจตุพร ทะนุ

ตำแหน่ง ครู

( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา )

ว่าที่ร้อยตรี สุภวัฒน์ กันธิยะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายธวัชชัย กันตี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายธารา ลุงหย่า

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง