กลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

นางพิมพิสาข์ แคร่กระโทก

ตำแหน่ง ครู

( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

นางรจนา เทียมยศ

ตำแหน่ง ครู