กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

นางสาวกนกรดา ขจีพนารี

ตำแหน่ง ครู

( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )

นางสาวกานต์ธิดา อโน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายจตุรงค์ สกุลสอน

ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิง กมลพรรณ ปาวงค์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง