กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นายวิทวัฒน์ ณวรรณมา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

นางสาวอาภาภรณ์ บุญทา

ตำแหน่ง ครู

นางเขมจิรา สุริยะวรรณ

ตำแหน่ง ครู

นายปิยนัท บุญด้วง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางมณฑรัตน์ แสงสุวรรณ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายเอกลักษณ์ อุบาลี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

นายภูริเดช เรือนแก้ว

ตำแหน่ง ครู