กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

นางสาวขวัญชนก เต๋ชะ

ตำแหน่ง ครู

( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )