อบรมโครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อเร่งการเข้าถึงอนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงเท่าเทียม จังหวัดเชียงใหม่