วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ โรงเรียนมีมาตรฐาน สํงเสริมด๎านวิชาการให้ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่ชุมชน ทุกคนมีคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ”