รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3