รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย