ผู้บริหารโรงเรียน

นางอารีย์  โยธา

(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ)

 

นายบำรุงเกียรติ  ข่าวสวย

(รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ)