ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

โรงเรียนบ้านสนต้นหมือ จัดตังขึ้น้เมือวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2504 สืบเนื่องจากนักเรียนในหมู่บ้านได้เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านทรายแดง หมู่ที่ 3 ต่อมานายอนงคะกินาวงค์ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เห็นควรขยายโรงเรียนขึ้นมาในหมู่บ้าน จึงได้นำเรื่องเสนอต่อสภาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเห็นชอบจึงอนุมัติมาทางอำเภอฝางให้ดำเนินการนับแต่นั้นมา เปิดทำการสอนวันแรกวันที่ 19 มิถุนายน 2504 โดยมีนายอุ่นใจจะโน เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2505 หลวงพอสูธรรมและชาวบ้านสันต้นหมื้อได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนไม้สักหลังแรกขึ้นมา ในปีพุทธิศักราช 2516 ได้รับความร่วมมือจากโครงการไทย – อเมริกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 117 จำนวน 1 หลังให้ชื่ออาคารว่า “มิตรภาพไทยอเมริกัน” พร้อมกันนั้นได้รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรกนำมาสร้างอาคารเอนกประสงค์ไว้ที่วัด ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อได้ขยายการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 6 มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ ภายในบริเวณโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลังโรงอาหาร อาคารห้องสมุดอาคารเก้าตื้อ อาคารม่วงคำ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์วัฒนธรรม และอาคารอำนวยการ สีประจำโรงเรียนคือน้ำเงิน เหลือง